Τρίτη 26 Απριλίου 2016

Ο λαγός ο Πολύδωρος και η Πουά η πασχαλίτσα - Αναστασία Ευσταθίου

Όταν ο γερο–ασβός δεν μπορούσε πια να κυβερνήσει το βασίλειο του αγρού, τα ζώα αποφάσισαν να παραδώσουν τα ηνία σε ένα νεότερο βασιλιά. Προκήρυξαν διαγωνισμό με θέμα την «Άνοιξη». Ποιος θα ήταν ο νικητής ή η νικήτρια του διαγωνισμού που θα φορούσε το βασιλικό στέμμα;
Το κουνάβι, η χελώνα, η νυφίτσα και ο Πολύδωρος ο λαγός δήλωσαν υποψηφιότητα και ξεκίνησαν το ταξίδι τους στον αγρό, για να μάθουν τα πάντα για την άνοιξη. Μόνο που σε αυτό το ταξίδι της γνώσης δεν χρησιμοποίησαν όλοι τα ίδια μέσα.
Ο Πολύδωρος είναι φιλομαθής. Έχει, όμως, αδυναμίες και ελαττώματα. 
Θα καταφέρει να γίνει ο σοφός βασιλιάς; 
Και τι έχει να κερδίσει από τη Σάρα τη Σαρακοστή, 
τις Λαζαρίνες, τη Νέλα την κουνέλα, τον Τσικουλάτα 
και τα παιδιά του σχολείου; 
Τι ρόλο θα παίξει στο ταξίδι τους η Πουά η πασχαλίτσα; 
Και ποια είναι αυτή η Ηριγόνη που ανάβει τ’ άστρα ψηλά στον ουρανό;
Ένα παιδικό μυθιστόρημα, της Αναστασίας Ευσταθίου, 
για τα έθιμα και τις παραδόσεις του λαού μας,
 τη φιλία, τη συνεργασία και, τέλος, 
τον αγώνα να γνωρίσει κάποιος τον κόσμο αλλά και τον εαυτό του. .


Σάββατο 23 Απριλίου 2016

Διαβάζω...


23 Απριλίου - Παγκόσμια Ημέρα Βιβλίου«Με λένε βιβλίο και θα σου πω την ιστορία της ζωής μου. 
Για αιώνες έλεγα ιστορίες άλλων. 
Τώρα ήρθε η ώρα να πω τη δική μου.
 Την ιστορία των περιπετειών μου
 μέχρι να φτάσω σ’ αυτό το ράφι. 
Μου τσάκισαν τις σελίδες. 
Γέλασαν μαζί μου. 
Έκλαψαν μαζί μου. 
Μ’ απαγόρευσαν και μ’ έκαψαν. 
Μ’ έθαψαν στην έρημο.
 Είδα την ακμή και την πτώση πολιτισμών. 
Μα επέζησα. 
Και θα δεις, αγαπητέ αναγνώστη,
 ότι η ιστορία μου είναι όντως συναρπαστική».


Ο γνωστός άγγλος ποιητής και συγγραφέας Τζον Έιγκαρντ παρουσιάζει την ιστορία του βιβλίου μέσα από μια εκκεντρική και εξαιρετική αφήγηση, βάζοντας το ίδιο το βιβλίο να μιλήσει για τη ζωή του.ΠερισσότεραΠερισσότερα εδώ:
και εδώ:

Παρασκευή 22 Απριλίου 2016

διαβάζω & αλλάζω - 23 Απριλίου, Ημέρα Βιβλίου

Η Ένωση Ελλη­νι­κού Βιβλίου, με τη συνερ­γα­σία της Εται­ρείας Συγ­γρα­φέων και του Ελλη­νι­κού Τμή­μα­τος της ΙΒΒΥ – Κύκλος του Ελλη­νι­κού Παι­δι­κού Βιβλίου,


 καθιε­ρώ­νει στην Ελλάδα την 23η Απρι­λίου ως Ημέρα Βιβλίου, όπως έχει καθιε­ρω­θεί διε­θνώς από την UNESCO.

Στο πλαί­σιο αυτό διορ­γα­νώ­νει την ίδια ημέρα τον μεγα­λύ­τερο ΠΕΡΙΠΑΤΟ ΒΙΒΛΙΟΥ στο κέντρο της Αθή­νας, με τη φιλο­δο­ξία τα επό­μενα χρό­νια η διορ­γά­νωση να επε­κτα­θεί σε όσες περισ­σό­τε­ρες πόλεις της Ελλά­δας είναι δυνα­τόν.
Ο ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ είναι μια όμορφη βόλτα στην Αθήνα του βιβλίου και θα περι­λαμ­βά­νει γνω­στά και άγνω­στα σημεία τα οποία το αθη­ναϊκό κοινό δεν έχει συχνά την ευκαι­ρία να γνω­ρί­σει από κοντά. Η βόλτα θα περνά μέσα από βιβλιο­πω­λεία, εκδο­τι­κούς οίκους και βιβλιο­θή­κες, συνο­λικά 22 σημεία του κέντρου της πόλης. Μέσα από αυτή τη βόλτα οι ανα­γνώ­στες θα έχουν τη δυνα­τό­τητα να παρα­κο­λου­θή­σουν ενδια­φέ­ρου­σες εκδη­λώ­σεις, να γνω­ρί­σουν αγα­πη­μέ­νους συγ­γρα­φείς, να συμ­με­τά­σχουν σε δρώ­μενα, να νιώ­σουν μια δια­φο­ρε­τική εμπει­ρία από την επαφή τους με το βιβλίο και κυρίως… να βρε­θούν μεταξύ τους!
Το ανα­γνω­στικό κοινό είναι ελεύ­θερο να επι­λέ­ξει τη δική του δια­δρομή σύμ­φωνα με τα ενδια­φέ­ρο­ντά του. Προ­τεί­νουμε ο Περί­πα­τος να ξεκι­νή­σει με ξενά­γηση στο ιστο­ρικό κτί­ριο της Εθνι­κής Βιβλιο­θή­κης στην οδό Πανε­πι­στη­μίουΘα πραγ­μα­το­ποι­η­θούν συνο­λικά τρεις ξενα­γή­σεις στον χώρο της βιβλιο­θή­κης και του ανα­γνω­στη­ρίου (ώρα έναρ­ξης: 10:00 — 11:30 — 13:00), με ανα­φο­ρές στην ιστο­ρία της και τις συλ­λο­γές της. Θα γίνει, επί­σης, ενη­μέ­ρωση για τη δια­δι­κα­σία μετε­γκα­τά­στα­σής της στο νέο Κέντρο Πολι­τι­σμού του Ιδρύ­μα­τος Σταύ­ρος Νιάρ­χος, όπως επί­σης και για τις ιδιαί­τερα σημα­ντι­κές νέες προ­ο­πτι­κές και υπη­ρε­σίες που θα προ­σφέ­ρει η Εθνική Βιβλιο­θήκη στις νέες εγκα­τα­στά­σεις. Οι ξενα­γή­σεις θα γίνουν από το έμπειρο προ­σω­πικό της ΕΒΕ, θα διαρ­κέ­σουν είκοσι λεπτά και θα τηρη­θεί σειρά προ­τε­ραιό­τη­τας.
Ο Περί­πα­τος θα συνε­χι­στεί σε εκδο­τι­κούς οίκους και βιβλιο­πω­λεία του κέντρου, περι­με­τρικά της Εθνι­κής Βιβλιο­θή­κης, με όρια το Σύνταγμα, την οδό Καρα­γιώργη Σερ­βίας, την οδό Αθη­νάς, την οδό Καλ­λι­δρο­μίου, και περι­λαμ­βά­νει  τις οδούς Κολο­κο­τρώνη, Βου­λής, Ακα­δη­μίας, Σόλω­νος, Σκουφά, Χαρι­λάου Τρι­κούπη, Ζωο­δό­χου Πηγής, Ζαλόγ­γου, Διδό­του, Τοσί­τσα, Μασ­σα­λίας.


Σε όλους τους χώρους διορ­γα­νώ­νο­νται μία ή περισ­σό­τε­ρες εκδη­λώ­σεις βιβλίου με πολ­λούς αγα­πη­μέ­νους πεζο­γρά­φους, ποι­η­τές, μετα­φρα­στές, επι­με­λη­τές και εκδό­τες οι οποίοι θα υπο­δέ­χο­νται το κοινό. Επί­σης, για να έχουμε κάτι να μας θυμί­ζει την ΗΜΕΡΑ ΒΙΒΛΙΟΥ, θα δίνο­νται με τις αγο­ρές βιβλίων ανα­μνη­στι­κές πάνι­νες τσά­ντες με το λογό­τυπο ΔΙΑΒΑΖΩ & ΑΛΛΑΖΩ.


Τρίτη 19 Απριλίου 2016

Παρουσίαση του βιβλίου της Αλεξάνδρας Μητσιάλη "Ξυπόλητοι ήρωες"https://www.youtube.com/watch?v=ougaOgbXRzM

Στις 9 Απρίλη του 1941 οι Γερμανοί του Χίτλερ μπήκαν στη Θεσσαλονίκη.

Στις 9 Απρίλη του 2016
ο Μανώλης Γλέζος,
η Άλκη Ζέη,
 ο Δημήτρης Σπύρου

μιλούν για τους Ξυπόλυτους Ήρωες,
στην πρώτη παρουσίαση του βιβλίου στην Αθήνα.
Τετάρτη 6 Απριλίου 2016

"Ο Φάρος με τα χίλια μυστικά" στο Β’ Παιδικό Σταθμό Γαλατσίου


"Μια φορά και έναν καιρό σε μία έρημη βραχονησίδα 
έστεκε με καμάρι ένας Φάρος…" 

Η Μαριλένα Καββαδά 
και η ομάδα της "Το μαγικό Κοχύλι"
παρουσίασαν διαδραστικά το βιβλίο της 
"Ο Φάρος με τα χίλια μυστικά" 
στις 6 Απριλίου 2016,
για τα παιδιά του Β’ Παιδικού Σταθμού Γαλατσίου.

Από την αρχή μέχρι το τέλος ήταν μαγικό!

 Όλοι έζησαν τη μαγεία της παράστασης 
και την έκπληξη 
που επιφυλάσσουν στον αναγνώστη... 

...οι τελευταίες σελίδες 
του πολύ όμορφου  βιβλίου 
της Μαριλένας Καββαδά. 


Ευχαριστούμε, Μαριλένα!
Για μια ακόμα φορά μας μάγεψες!!!Παρασκευή 1 Απριλίου 2016

"Ξυπόλυτοι ήρωες" της Αλεξάνδρας ΜητσιάληΟ Τάκης, η Σταυρούλα, η Αλέγρα, ο Πέπο, ο Άρης, η Ελένη, ο Έκτορας, η Αγγελική και η Λούνα ζουν στη Θεσσαλονίκη τα σκοτεινά χρόνια της γερµανικής Κατοχής. Μέσα σε µια πόλη που η µπότα των Γερµανών προσπαθεί να ταπεινώσει απ’ άκρη σ’ άκρη, αγωνίζονται να επιβιώσουν και ταυτόχρονα να αντισταθούν στον ναζισµό. Ζουν εµπειρίες που τους καθορίζουν και πολλές φορές δίνουν µάχη για να ξεφύγουν από τον θάνατο που τους κυκλώνει. Και µέσα στα µεγάλα ιστορικά γεγονότα ξετυλίγονται απεγνωσµένοι έρωτες, αδερφικές φιλίες, πράξεις αυταπάρνησης, επιστροφές από χρωστούµενα του παρελθόντος. Και κάποτε είναι τα ζάρια της τύχης που αποφασίζουν για τον θάνατο και τη ζωή. 
Οι Ξυπόλυτοι ήρωες είναι ένα ιστορικό µυθιστόρηµα για την Κατοχή και την Αντίσταση, για το ξυπόλυτο τάγµα και το ξεκλήρισµα των Εβραίων της πόλης. Οι Ξυπόλυτοι ήρωες είναι πάνω από όλα η ιστορία των απλών, καθηµερινών ανθρώπων της που απέκτησαν το ανάστηµα όσων γράφουν την ιστορία µε τις ίδιες τους τις πράξεις.
«Διαβάζοντας αυτό το βιβλίο µού ήρθε στον νου ένα µότο της Διάπλασης των Παίδων: “τέρπειν άµα και διδάσκειν”. Νοµίζω λέει όσα ήθελα να πω». Άλκη Ζέη

«Η Αλεξάνδρα Μητσιάλη καταφέρνει από τη µια να ζωντανέψει γειτονιές της Θεσσαλονίκης που έχουν πλέον εξαφανιστεί ή αλλοιωθεί και από την άλλη να περιγράψει µε ζωντάνια αξιοθαύµαστη την καθηµερινότητα µιας οµάδας παιδιών που ζήσανε τα δύσκολα χρόνια της γερµανικής Κατοχής. Κυρίως όµως χρησιµοποιεί το ιστορικό παρελθόν µε µια ευαισθητοποιηµένη και σωστά δοµηµένη πολιτικά ανθρώπινη στάση. Το χτες ίσως να θυµίζει το σήµερα… Μπορεί όµως και το σήµερα να θέλει να εµποδίσει την επιστροφή του χτες». Μάνος Κοντολέων

«Η γνωστή συγγραφέας επανέρχεται µε ένα ιστορικό µυθιστόρηµα που αναφέρεται στην περίοδο της Κατοχής στη Θεσσαλονίκη και είναι η καλύτερη δουλειά της ως τώρα.[…] Αγωνία, θλίψη, χιούµορ, θυµός και συνεχής δράση σε ένα µυθιστόρηµα που σίγουρα θα συζητηθεί τόσο για το θέµα του όσο και για την εξαιρετική ποιότητα γραφής του». Φίλιππος Μανδηλαράς

Το καινούριο βιβλίο της Αλεξάνδρας Μητσιάλη είναι γεγονός.
Πρόκειται για μια ιστορία που ξετυλίγεται στη Θεσσαλονίκη τα δύο πιο κρίσιμα χρόνια της Γερμανικής Κατοχής 1942-1943. Αγκαλιάζει τα γεγονότα που εξελίχθηκαν στην πόλη και σχετίζονται τόσο με τη δράση των οργανώσεων της Αντίστασης του ΕΑΜ-ΕΠΟΝ, όσο και με τη δράση των αρχών Κατοχής και των ταγμάτων ασφαλείας. Πλέκεται επίσης γύρω από τη δράση των ορφανών του Παπάφειου Ορφανοτροφείου, γνωστών στην πόλη ως Ξυπόλυτο Τάγμα και των γεγονότων που συνδέονται με το ξεκλήρισμα της εβραϊκής κοινότητας της Θεσσαλονίκης.

Μια παρέα παιδιών και εφήβων ζει τα γεγονότα και πρωταγωνιστεί σ’ αυτά φωτίζοντάς τα μέσα από την οπτική της καθημερινής ζωής της κατεχόμενης πόλης και των ανθρώπων της,  της προσπάθειας επιβίωσης κάποιων και της επικράτησης κάποιων άλλων, του αγώνα για την απελευθέρωση της πατρίδας αλλά και για τη σωτηρία όσων κινδυνεύουν περισσότερο από τον φοβερό εχθρό. Συμφέροντα αντικρουόμενα, άνθρωποι διαφορετικοί, πλούσιοι και φτωχοί, χριστιανοί και εβραίοι, αγωνιστές της Αντίστασης και συνεργάτες των Χιτλερικών…


9 Απριλίου 2016 - Παρουσίαση του βιβλίου της Αλεξάνδρας Μητσιάλη «ΞΥΠΟΛΥΤΟΙ ΗΡΩΕΣ»Το Public ΣυντΑγματος και οι ΕκδΟσεις ΠατΑκη
σας προσκαλοΥν

το ΣΑββατο 9 ΑπριλΙου 2016 και Ωρα 13:00
 στην παρουσΙαση του νΕου βιβλΙου

της ΑλεξΑνδρας ΜητσιΑλη


«ΞυπΟλυτοι Ηρωες»


Για το βιβλΙο θα μιλΗσουν οι:
ΜανΩλης ΓλΕζος
Αλκη ΖΕη, συγγραφΕας
ΔημΗτρης ΣπΥρου, σκηνοθΕτης, συγγραφΕας


Public ΣυντΑγματος
ΚαραγιΩργη ΣερβΙας 1, ΠλατεΙα ΣυντΑγματος
(ΑΙθουσα εκδηλΩσεων 5ος Οροφος)